دربارهٔ ما

اهداف : موسسه ارتباطات و توسعه اجتماعی از تابستان 1394  و بعد از طی مراحل قانونی و اخذ مجوز از مراجع ذیربط ایجاد شده است. اهداف این موسسه عبارتند از  : – افزايش آگاهي عمومي شهروندان از حقوق قانوني و طبيعي خود از جمله حقوق شهروندي و حقوق بشر – کمک به تربيت شهروند  مسئول – کمک به جامعه اي با سواد و آگاه به حقوق و تکاليف شهروندي – برگزاري کارگاههاي آموزشي در موضوع حقوق بشر و حقوق شهروندی –  انجام مطالعات آسيب شناسانه و پژوهشي – برگزاري نشست ها و سمينارهاي تخصصي